İletişim Fakülteleri Dekanları Tepkili

Prof. Dr. Asaf Varol
avarol@firat.edu.tr

2000 yılından beri İletişim Fakülteleri Dekanları her yıl en az bir defa bir araya gelerek iletişim fakültelerinin sorunlarını ele almakta ve bu fakültelerde eğitim ve öğretimin daha kaliteli bir duruma getirilmesi için çaba göstermektedirler. 2000 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına atanmam ile birlikte bu faaliyetin süreklilik kazanması için büyük mücadeleler verdim. Bu girişim o dönemlerde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Alemdar Yalçın tarafından başlatılmıştı. 2000 yılından beri 19 toplantı yapıldı. Bu toplantıların sadece 2005 yılında Kocaeli Üniversitesinde yapılan toplantısına Amerika’da bulunmam münasebetiyle katılamamıştım. Diğer tüm toplantılarında bulundum ve aktif görevler aldım. 2006 yılı ile birlikte bugüne kadar İletişim Fakülteleri Yürütme Kurulu içerisinde farklı görevler üstlenmekteyim.

Bu yıl İletişim Fakülteleri Dekanları (İLDEK) Toplantısı Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Kayseri’de 7-8 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrencisi bulunan iletişim fakültelerinin hemen hepsi toplantıda temsil edildi. İletişim Fakülteleri Dekanları 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun bazı maddelerine tepkili idiler. Bu kanun hazırlanırken İletişim Fakülteleri Dekanları tarafından ileri sürülen bazı görüşlerin göz ardı edilmesi, İletişim Fakülteleri Dekanları tarafından kabul edilemez diye nitelendirdi.

Halen Radyo ve Televizyon yayını yapan İletişim Fakülteleri (Fırat, Selçuk, Erciyes ve Atatürk Üniversiteleri) Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yazılı müracaat ederek, kendi yayın organlarının yeni kanun kapsamında nasıl bir sürece girdiğini sorguladılar. RTÜK bu konuda aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
“3984 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında yayınlarına karasal ortamda devam eden radyo ve televizyon kuruluşlarının, Üst Kurulca televizyon ve radyo yayınları için sıralama ihalesi yapılıp karasal yayın lisansları verilene kadar yukarıda belirtilen geçecek süreler içerisinde yayınlarına devam edebileceği anlaşılmaktadır. Her ne kadar Meteoroloji Radyosu ve Polis Radyosuna, ulusal, bölgesel ve yerel; iletişim fakültelerine, yerel bazda frekanslar ve kanallar 3984 sayılı kanunun 24 üncü maddesine göre ücretsiz olarak tahsis edilmiş ise de; söz konusu radyo ve televizyonların karasal ortamda yayınlarına devam edebilmesi 3984 sayılı kanunun Geçici 6 ıncı maddesine göre mümkün olabilmiştir. Bu nedenle bu radyo ve televizyon yayınları da 6112 sayılı kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, 6112 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yayında olan ve hakkında yayın yapmasına izin verildiğine dair Üst Kurul kararı bulunan, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Meteoroloji Radyosu ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosunun, üniversitelerin radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerinin, Üst Kurulca televizyon ve radyo yayınları için sıralama ihalesi yapılıp karasal yayın lisansları verilene kadar, yukarıda televizyon yayınları ve radyo yayınları için ayrı ayrı belirlenen geçecek süreler içerisinde, radyo ve televizyon yayınlarına devam edebileceği değerlendirilmiştir.
Sıralama ihalesi yapılıp karasal lisanslar verildikten sonra da kamu kurum ve kuruluşları, 6112 sayılı Kanunun “Frekans Planlanması ve Tahsis” başlıklı 26 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan şartlara göre yayın yapabileceklerdir. Buna göre; adı geçen kamu kurum ve kuruluşlarının; ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo ve televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde, bu talepleri, yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanabilecektir. 6112 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 03.03.2011 tarihi itibariyle kendi kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından ise Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmayacaktır.
RTÜK tarafından hazırlanan yazı ile FIRAT TV rahat bir nefes almıştır. Ancak yazıdan da görüleceği üzere süreci iyi takip etmek gerekecektir.
19 uncu iletişim Fakülteleri Dekanları toplantısında alınan kararlar aşağıda sunulmuştur. Umarım iletişim eğitim alanında yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözüme kavuşturulabilir.

19. İLETİŞİM DEKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı’nın 19.su Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 7-8 Nisan 2011 tarihleri arasında Kayseri’de yapıldı. Ekte listesi sunulan dekanların veya temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararların alınmasına ve alınan kararlara işlerlik kazandırılması amacıyla İLDEK Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
1. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı içerisinde yer alan ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 2/c bendinin yanı sıra temel koşulların neler olabileceği konusunda İletişim Bilimleri alt komisyonunun hazırlamış olduğu taslak görüşüldü. Taslak üzerinde İLDEK Genel Kurulu’nda yapılan değişikliklerle nihai metnin Üniversitelerarası Kurul’a sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

2. İlköğretim Okullarında seçmeli ders olarak okutulan Medya Okur Yazarlığı dersi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı temsilcisinin sunmuş olduğu metin görüşüldü. Medya Okuryazarlığı konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması ve eğitim programlarında hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli girişimlerde bulunması için Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.

3. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un üçüncü maddesi görüşüldü. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER tarafından hazırlanan ve RTÜK’e gönderilen yazı tartışıldı. Prof. SÜMER’in iletişim fakültelerinin yayın yapma hakkı konusundaki hukuki mütalâası oybirliği ile benimsendi.

4. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Türkiye’de radyo televizyon rejimi çerçevesinde gelişen kaygıların dile getirilerek gerekli girişimlerde bulunulması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
5. Bir yıl önce Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 18. İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısında kararlaştırılan İLDEK İletişim Araştırmaları Dergisinin (İAD) yayımlanması konusu görüşüldü. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal YETİM tarafından hazırlanan rapor ele alındı. Ortak bir çevrimiçi dergi çıkarılmasının uygun olduğuna, hazırlık çalışması yapmak üzere Prof. Dr. Ünsal YETİM (Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Ümit ATABEK (Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) ve Prof. Dr. Süleyman İRVAN’dan (Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.
6. Fakültelerin ortak yarışmalar düzenlemesi konusu ele alındı. Bu öneri doğrultusunda İLDEK adı altında belgesel ve/veya kısa metrajlı film yarışmaları düzenlemesi için Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.

7. İletişim eğitimi sorunlarının tartışılacağı toplantılar düzenlemek üzere Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
8. Uluslararasılaşma bağlamında çalışmalar yapılması ve işbirliğine gidilmesi için Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
9. Mezunlarımızın istihdamı konusunda Basın İlan Kurumu başta olmak üzere diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesi konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
10. İletişim Fakültelerindeki eğitimin standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi amacıyla akreditasyon komisyonunun Prof. Dr. Haluk GÜRGEN, Prof. Dr. Nejdet ATABEK, Prof. Dr. Süleyman İRVAN, Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER, Prof. Dr. Serra GÖRPE’den oluşturulmasına karar verildi.

11. Bir sonraki İLDEK toplantısının Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde uluslararası düzeyde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Yeni Yürütme Kurulunun Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Nejdet ATABEK, Prof. Dr. Hamza ÇAKIR, Prof. Dr. Eser KÖKER ile Prof. Dr. Süleyman İRVAN’dan oluşmasına ve Prof. Dr. Asaf VAROL’un Yürütme Kurulu Sekreterliğini sürdürmesine oybirliği ile karar verildi.
13. İLDEK Genel Kurulu olarak basın özgürlüğü bağlamında aşağıdaki basın bildirisinin kamuoyuna duyurulmasına karar verildi:
“İLDEK, toplum içinde görüş ve düşüncelerini yayması engellenen her toplum kesiminin iletişim hakkının korunması gerektiğini, farklı görüş ve düşüncelerin yayılması doğrultusunda çalışan yayıncıların ve gazetecilerin mesleklerini yerine getirme çabalarının kısıtlanmasının demokratik toplum tahayyülü ile örtüşmediğini belirtir ve özgür yayın ortamı önündeki tüm engellerin kaldırılması gerekliliğini savunur.”

ÜNİVERSİTE AD-SOYAD
Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. M. Bilal ARIK
Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Nejdet ATABEK
Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Eser KÖKER
Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Önder BARLI
Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Haluk GÜRGEN
Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ
Beykent Üniversitesi Prof. Dr. Oğuz MAKAL
Cumhuriyet Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ümit ARKLAN
Doğu Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman İRVAN
Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Asaf VAROL
Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Galatasaray Üniversitesi Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş ÜRPER
Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Ayhan BİBER
Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Suavi AYDIN
İstanbul Arel Üniversitesi Prof. Dr. Şermin TEKİNALP
İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Hülya YENGİN
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Aydemir OKAY
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Prof. Dr. Aysel AZİZ
İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ
Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Asker KARTARI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa EMİR
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Füsun ALVER
Kocaeli Üniversitesi Doç. Dr. Hasan AKBULUT
Lefke Avrupa Üniversitesi Prof. Dr. Serra GÖRPE
Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Melda Cinman ŞİMŞEK
Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ünsal YETİM
Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER
Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ
Yaşar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit ATABEK
Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Suat ANAR

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir