İLDEK İstanbul’da Toplandı

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (4th International İletişim Fakülteleri dekanlarının her yıl bir iletişim fakültesinin ev sahipliğinde bir araya gelmesi süreci devam ediyor. Bu bağlamda 24. İletişim Fakülteleri Dekanları Genel Kurulu İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 5 Mayıs 2016 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan İletişim Fakülteleri Dekanları ya da temsilcileri bir araya gelerek iletişim eğitiminin sorunlarını tartıştılar. Toplam 42 iletişim fakültesi dekanı ya da temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıda ev sahibi olarak Prof. Dr. Nülüfer Sezer bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Akabinde İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu) Dönem Başkanı Prof. Dr. Ruken Öztürk bir yıl süresince İLDEK’in faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. Stage İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı, 2014 Dünya Başkanı Dr. Zehra Güngör İletişim Eğitiminde sektörün fakültelerden beklentisi ve taleplerinin neler olduğu konusunda bir konuşma yaptı. Radyo televizyon yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy, “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması hakkında genel bilgiler sundu. Bendeniz İLDEK belgeselini sundum. 2000 yılından bugüne kadar İletişim Fakültesi Dekanları toplantılarına en çok katılan üye olarak, geçmişe görsel ve işitsel bir yolculuk yaptık. Prof. Dr. Aysel Aziz, İletişim eğitimi ile akreditasyon konusunda bir süreden beri komisyon olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Hatice Çubukçu, İletişim Fakültelerine eşit ağırlıklı puanla öğrenci alınmasının sağlayacağı faydaları dillendirdi. Bendeniz bilahare Türkiye’deki İletişim Öğretiminde Yaşanan Çelişkileri örnekleri ile anlattım.
İletişim fakülteleri dekanlarının almış oldukları kararları aşağıda takdirlerinize sunuyorum.

24. İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi dördüncüsü İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 5 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Ekte listesi sunulan dekanların veya temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararların alınmasına ve alınan kararlara işlerlik kazandırılması amacıyla İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Türkiye’de iletişim fakültelerinin ve programlarının akredite edilebilmesi amacıyla, çalışma yapan komisyon üyelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine, Prof. Dr. Aysel Aziz Başkanlığında çalışmaların yürütülmesine, hazırlanacak raporun İLDEK Yürütme Kuruluna gereği için sunulmasına ve İLDEK Yürütme kuruluna işlemleri takip etme yetkisinin verilmesine;

İLEDAK Komisyon üyeleri:
Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Başkan)
Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Aytekin İşman (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker (Işık Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Didem Sezen (İstanbul Üniversitesi)

2. Analitik muhakeme gücü ağırlıklı öğrencilerin İletişim Fakültelerini tercih etmelerini sağlamak amacıyla, ÖSYS yerleştirmelerinde TS-1 puan türü yerine, TM-3 puan türüne geçilebilmesi için Prof. Dr. Hatice Çubukçu tarafından gerekçeli bir raporun hazırlanmasına ve bu raporun YÖK’e iletilebilmesi amacıyla İLDEK Yürütme kuruluna yetki verilmesine,
3. İletişim fakülteleri bölüm adları ve içerisinde yer aldıkları fakülteler göz önüne alındığında; Türkiye’de karmaşık bir yapının mevcut olduğu, aynı müfredata sahip olmasına karşın bölüm adlarının değişik olduğu ve aynı bölümlerin farklı fakülte bünyelerinde kurulduğu belirlendiğinden; bu konuda Prof. Dr. Asaf Varol tarafından bir rapor hazırlanmasına ve durumun Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi için İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;
4. İlköğretimde okutulmakta olan Medya Okuryazarlığı dersine alan dışından öğretmenlerin atandığı, oysa bu alana iletişim fakülteleri mezunu olup pedagojik formasyonu olan öğretmenlerin atamalarının yapılması gerektiği hususunun İLDEK Yürütme Kurulunca takip edilemensine ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasına;
5. Kamu kurum kuruluşlarında iletişim danışmanı ya da iletişim uzmanı olarak istihdam edilen elemanların genelde alan dışından atandığı, bu tür pozisyonlara iletişim fakülteleri mezunlarının istihdam edilebilmesi için kamuoyu oluşturulması ve İLDEK’in ilgili kurumlarla görüşmeler yapmasına;
6. ILDEK ile ilgili her türlü içeriğinin saklanıp sürdürülebilmesi için http://www.ildek.org uzantılı web sayfasının yayın hayatını sürdürmesine, bu site ile ilgili nasıl bir tasarrufun yapılacağı konusunda İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
7. Yeni açılan ve öğretim elemanı eksikliği yüzünden öğrenci alamayan İletişim Fakültelerinin bir an önce öğretime geçmelerini sağlamak amacıyla, gelişmiş İletişim Fakülteleri ile gelişmekte olan İletişim Fakülteleri arasında işbirliği yapılmasına, öğretim üyesi yetiştirilmesi için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi kapsamında işlemlerin yürütülmesi hususunda İLDEK Yürütme Kurulunun aracılık yaparak öneriler geliştirmesinin uygun olacağına,
8. İletişim fakültelerinin disiplinlerarası bir alan olduğu göz önüne alındığında, farklı alanlardan lisans diplomasına sahip mezunların İletişim Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmalarına imkân verilmelidir. Ancak, farklı alanlardan gelenlere bilimsel hazırlık uygulanabilmesi amacıyla üniversite senatolarının iletişim fakültelerinde bilimsel hazırlık öğretimi koyabilmeleri hususunda İLDEK’in öneri niteliğinde İletişim Fakültelerine yazı göndermesinin uygun olacağına;
9. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkındaki 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışına İletişim alanında yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilen öğrencilerin sayısının hemen hemen yok denecek kadar az olduğu, bu kanun kapsamında yurtdışına gönderilen iletişim fakülteleri lisans mezunlarının sayılarını artırmak için İLDEK Yürütme Kurulunun ilgili kurumlarla görüşmeler yapmasının uygun olacağına;
10. Yeni yürütme kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına;
Prof. Dr. Aysel Aziz (Başkan)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Atila Yüksel (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
11. İLDEK Genel Kurul toplantısının Mayıs 2017 ayı içerisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde Aydın’da yapılmasına,
Oybirliği ile karar verildi. 07.05.2016

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ