İLDEK Konseyi Farkındalık Yarattı

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

İLDEK Konseyi 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Adana’da toplandı. Bu etkinlik ile İLDEK Konseyinin 26. Toplantısını gerçekleştirmiş olduk. 2000 yılından beri yılda en az bir kez bir araya gelen iletişim fakültesi dekanları, gittikçe güçlenmekte ve aldıkları kararlarla ses getirmektedir.
Kanımca bu yılki toplantının en önemli özelliği İLDEK sayesinde kurulması gerçekleşen İLAD/İLEDAK Akreditasyon Kuruluşunun Ocak 2018 ayından beri YÖK Kalite Kurulu tarafından tescil edilmesidir. Diğer bir deyimle, artık Türkiye’deki iletişim fakültelerini de akredite edecek bir kuruluş oluşturuldu. Bundan böyle akredite edilen iletişim fakültelerinin isimleri ÖSYS kılavuzunda yer almış olacak. Böylece öğrenciler tercih yaparken, akredite edilmiş fakülteleri kılavuzda görebilecek.
Bu yıl yapılan toplantıya katılan çağrılı konuşmacılar, verdikleri bilgiler ile iletişim fakültesi” dekanlarının merak ettikleri konulara açıklık getirmiş oldular. YÖK Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Önemini anlatan bir sunu yaptı. Bu kapsamda yeterlilikler çerçevesi, yaşam boyu öğrenme, kalite güvencesi yaklaşımı, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon, ülkemizdeki akreditasyon kuruluşları ve kendilerinden beklenenler ve Türkiye’de akredite edilen lisans programları hakkında bilgiler verdi. Dekanların bu sunuyu takip etmeleri, akredite sürecinde karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi bağlamında önemli katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur.
RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya hocamız da davetimize icabet etmişti. Kendileri iletişim camiasından gelmektedir. Erciyes Üniversitesinde İletişim Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştı. İLDEK’in ilk yıllarda yapılan toplantılarına da sürekli katılmış ve katkı sağlamıştır. Sayın Yerlikaya, RTÜK’ün sansür uygulamadığını, kapatılan radyo ve televizyonların toplumun örf ve adetlerine aykırı yayınlar yaptığını ve para kazanmak amaçlı kuruluşlar oldukları için kapatıldıklarını vurguladı. Bazı kanalların adeta kadın pazarlama için kullanıldığını, bazılarının şans oyunları adı altında halkı dolandırdıkları için kapatıldıklarını söyledi.
Üstat Alpaslan Durmuş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak çok değerli bilgiler sundu. Bilindiği üzere iletişim fakültesi mezunlarının en çok peşinde oldukları konulardan biri, ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan iletişim alanı ile ilgili derslere neden iletişim mezunlarının atanmadığı konusu idi. Açıklamalar sonrasında iletişim fakültesi mezunları şayet pedagojik formasyon almış ise atanmalarında sorun bulunmadığı, mevzuat gereği neyse onu işlettiklerini anlatınca, iletişim fakültesi dekanları konu hakkında mevzuat nedeniyle ortaya çıkan engelleri daha iyi anlamış oldular. İletişim derslerinin zorunlu okutulması için de başlıca sorunun her branşın seçmeli dersleri zorunlu okutmanın peşinde olduğunu, bir seçmeli dersi zorunlu koymak içinhaftada 5 saat okutulan örneğin bir matematik dersin bir saatini kısmaları gerektiğini, bunun sonucunda da aniden 3000’nin üzerinde öğretmenin norm kadroya takılacağını söyledi. Öğrenciler tercih etmeleri halinde, çok daha fazla iletişim mezununa istihdam imkânının doğacağını belirtti ve dekanların PR yapmalarını önerdi.
İletişim alanında İLAD/İLEDAK kuruluşunun devreye alınması sonucunda, 30’un üzerinde iletişim fakültesinin akredite olmak için İLAD’a başvurmuş olması, fakültelerimizin akredite olması için yarışa girdikleri intibaını bende uyandırdı. Geçen yıl (2017) YÖK Kalite Kurulu tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesini değerlendiren takım içerisinde görev almıştım. Amerika’da da ABET kriterlerine göre 2004-2005 yıllarında dersler vermiş ve ABET eğitimlerine katılmıştım. Bu nedenle iletişim fakültelerinin neden bir an önce akredite olmak istediklerini çok daha iyi değerlendirebiliyorum.
İLDEK’inmisyonu ve hedefleri için aşağıdaki tanımlama yapıldı:
“Fakültelerin mevcut durumlarının analizlerini yaparak, stratejik yeniden yapılanmalarının esaslarını belirlemek, yeni teknolojilerin iletişim eğitimine adaptasyonunu sağlamak, mezunlarını rekabet edebilir ve sürdürülebilir bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla, öneri mahiyetinde kararlar alarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, İLDEK’inmisyonunu oluşturmaktadır.
İletişimcilerin tarafsız yayın yapmalarını, yanlışların ve haksızlıkların üzerine cesurca gidebilmelerini, güçlüden yana değil, doğru ve haklıdan yana mücadele edebilecek etik kuralları özümsemiş iletişimcilerin yetişmelerini sağlamak için öneriler üretmek, İLDEK’in hedefleri arasındadır.
Mezunlarının dünya ölçeğinde iletişim alanında rekabet edebilir düzeye çıkabilmelerini sağlamak için İLDEK, söz konusu fakültelerin akredite edilmesini önemsemektedir. Akreditasyonu sağlamak için ilgili yetkili kurulların onayını alarak İLEDAK’ı (İletişim Eğitimi Akreditasyon Kurulunu) 2018 yılı Ocak ayında devreye sokan İLDEK, iletişim eğitiminin modernleştirilmesini, güncellenmesini, sürdürülebilir olmasını ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak düzeye çıkarılmasını kendisine birincil görev addetmektedir.”
Bu yıl İLDEK Konseyi tarafından alınan kararları aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

26. İLDEK DEKANLAR TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
İletişim Fakülteleri Dekanlarının katılımıyla 12-14 Nisan 2018 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilen 26. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısında;
İletişim Fakültelerine ÖSYS sınavı ile yerleştirilecek öğrencilerde aranacak puan türü konusu görüşüldü. Puan türünde önemli değişikliklerin yapıldığı göz önüne alınarak hangi puan türü ile öğrenci alınmasının daha uygun olacağı hususunda Prof. Dr. Hatice Çubukçu tarafından daha önce hazırlanıp YÖK Başkanlığına sunulmuş olan raporun gözden geçirilmesine karar verildi. Hazırlanacak nihai raporun Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Prof. Dr. Ergun Yolcu’dan oluşan bir komisyon tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip edilmesine,
İletişim Fakültelerinde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda bir belirsizliğin ve farklı uygulamaların hüküm sürdüğü gündeme getirildi. İletişim fakültelerinde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak üzere, Prof. Dr. Ergun Yolcu ile Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın görevlendirilmesine,
Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan iletişim alanları ile ilgili derslerinin durumlarının görüşülmesi ve iletişim derslerinin iletişim mezunları tarafından verilmesini sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ile temaslara geçilmesi ve bu konuda bir rapor hazırlamaları konusunda İLDEK Konseyi yeni Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
İlki 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası bir sempozyumun bundan böyle her iki yılda bir periyodik olarak yapılmasına, bu konuda yetkinin İLDEK Yürütme Kuruluna verilmesine,
İLDEK’in akademik ödüller vermesinin uygun olacağına ve bu konuda çalışma yapmak üzere Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
İletişim fakültelerinde öğrencilerin dil becerilerini artırmak için dil-dilbilim/sosyo-bilim gibi derslerin niteliklerinin belirlenmesi amacıyla Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas’ın bir rapor hazırlayarak Yürütme Kuruluna sunmasına ve Kurulun bu konuda öneri niteliğinde bir görüşü ortaya koymasının uygun olacağına,
İletişim Fakültelerinin ara.-gereç-arşiv ve fiziki mekânlar gibi imkânlarının iletişim fakülteleri öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından ortak kullanımının olabilmesi için bir raporun Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulmasına ve bir görüş ortaya çıkması için çalışma yapmasının uygun olacağına,
İletişim mezunlarının istihdam alanlarının artırılması amacıyla, mezunlarının almış oldukları farklı unvanların tescil ve kadro ihdas edilmesi amacıyla, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığına yazı yazılması ve bu konuda yetkinin Yürütme Kuruluna verilmesine,
2019 İLDEK Konseyi toplantısının Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine, 2020’de İzmir Ekonomi Üniversitesi ve 2021 yılında ise Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasının benimsenmesine, ancak 2020 ile 2021 yılları ile ilgili nihai kararın o dönemlerde yapılacak İLDEK Konsey toplantılarda yeniden gündeme alınmasına,
Yeni Yürütme Kurulu Üyelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına
Prof. Dr. Aysel Aziz (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)
Prof. Dr. Nazım Elmas (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Ergun Yolcu (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. AbdülrezakAltun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)
oybirliği ile karar verildi.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir