İLDEK Toplantısının Ardından…

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Kırgızistan’da bulunan iletişim fakültelerinin eğitim ve öğretim sorunlarını ele alarak çözüm önerileri üreten, iletişim fakültelerinin görev ve sorumluluklarından yola çıkarak bu fakültelerin gelecek dönemlerdeki vizyonunu belirleyen ve iletişim fakültesi dekanlarının 2000 yılından beri yılda en az bir kez bir üniversitenin ev sahipliğinde bir araya gelerek yaptıkları etkinler; İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantıları olarak adlandırılmaktadır. 2006 yılından itibaren bu etkinlikler, dekanların oluşturdukları İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu (İLDEK) tarafından düzenlenmektedir.

İLDEK; Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde 6-8 Nisan 2006 tarihlerinde 25 fakülte dekanının katılımı ile gerçekleştirilen 14. İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nın 2 numaralı kararıyla oluşturulmuştu. Amaç, iletişim fakülteleri dekanlar toplantısında alınan kararların hayata geçirilmesi, iletişim fakültelerinin sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla iletişim içerisinde bulunulması, İletişim fakülteleri dekanlarına sunulmak üzere gelişme stratejilerinin hazırlanması ve dekanlar toplantılarının arşivlenmesinin sağlanmasıdır.

İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı. İLDEK Dönem Başkanı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk yapmış olduğu açılış konuşmasında; İletişim fakültelerindeki eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesi, iletişim fakülteleri arasında rekabet edilebilir ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim ortamının yaratılabilmesi, Türkiye’de iletişim fakültelerinin eğitimlerinin değerlendirilebilmesi ve geliştirilebilmesi, mezunlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen elemanlar olarak istihdamlarının yolunun açılabilmesi için her yıl İLDEK Yürütme Kurulu aracılığı ile toplantılarının yapıldığını söyledi. Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Kırgızistan’daki Türkiye-Manas Ünivesitesi de dahil edildiğinde 90’ın üzerinde iletişim fakültesinin olduğunu, bunlardan 63 tanesinin fiilen öğrencisi bulunduğunu ve bu seneki toplantıya 37 dekan ya da temsilcisinin katıldığını açıkladı. İLDEK toplantısının Ankara Üniversitesinin 50. Yıl kutlamalarına denk getirilmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını ve dekanlara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İLDEK toplantısında bir konuşma yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, RTÜK ile İLDEK arasında ortak ne tür çalışmalar yapabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Fendoğlu; Üniversitelerimiz ve akademisyenler tarafından iletişim sektörü ile ilgili yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların RTÜK tarafından yayınlanması amacıyla 2009 yılında İLDEK ile RTÜK arasında bir protokolün imzalandığını ancak, bu protokolden beklenen ortak çalışmanın arzu edilen düzeyde olmadığını ve bu protokole mutlaka işlerlik kazandırması gerektiğini belirti. Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, iletişim fakülteleri öğrencilerine RTÜK’te staj yapma imkanlarının sağlandığını, bu yılki kontenjanlarının 24 olduğunu ve iletişim fakülteleri öğrencilerinin bu imkandan yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Akademi Başkanı Yusuf Gürsoy ise yaptığı konuşmada RATEM ile İLDEK’in hangi konularda işbirliği yapabileceğini açıkladı ve RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesi hakkında Genel Kurula bilgiler verdi.

İLDEK Yürütme Kurulu Daimi üyesi olarak bendeniz “İLDEK Tarihi” başlıklı bir sunu yaptım. İletişim fakültesi dekanlarının 2000 yılından beri her yıl en az bir defa olmak üzere bir araya geldiklerini, bu hareketi Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Alemdar Yalçın ile birlikte başlattığımızı ve bu yıl 23. Toplantıyı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımızı söyledim. Başından beri bu toplantılara katıldığımı, dolayısıyla bu toplantıların canlı belleği durumunda olduğumu, bu toplantılarla ilgili terabayt’lara ulaşmış bir arşive sahip bulunduğumu belirttim. Yaptığım nostaljik görsel sunuda hangi yıllarda ne tür çalışmaları yaptığımızı, oluşturduğumuz birliktelik sayesinde 2001 yılında 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunda değişiklik dahi yapılmasını sağladığımızı açıkladım. Elimdeki arşivin İLDEK tarihinin analizi açısından bir yüksek lisans tezi yapılabilecek bilgiler içerdiğini söyledim. İletişim Fakültesi dekanlarının oybirliği ile İLDEK Yürütme Kurulu’na daimi üye olarak seçilmiş olmamın benim açımdan büyük bir onur olduğunu ve dekanların bana tevdi ettiği bu teveccühün karşılığını yerine getirmek için canla başla çalışmalarımı sürdüreceğimi belirttim.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Aysel Aziz İLDEK Genel Kurulunda “İletişim Fakültelerinin Akreditasyonu” başlıklı bir sunu yaptı. İletişim fakültelerinin akreditasyondan geçmeleri halinde ne tür kazançların sağlanabileceğini örnekleri ile açıkladı ve akreditasyon konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan komisyonun başkanlığına getirildi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon ise ÖYP Araştırma Görevlilerinin üniversitelerde yaşadıkları sıkıntıları örneklerle açıkladı. Prof. Dr. Nezih Orhon yapmış olduğu diğer bir konuşmada ise medya okuryazarlığı konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Genel Kurulun oybirliği ile almış olduğu kararlar:

23. İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTI KARARLARI
11-12 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi

İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı. Bu toplantıda öncelikli olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına karar verildi:

“İletişim Fakülteleri Dekanları olarak iletişim, düşünce ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerden olduğunu beyan ederiz. Basın özgürlüğüne yönelik ihlallere, gazetecilere yönelik tehdit ve baskılara, film, fikir ve sanat eserlerine yönelik sansüre karşıyız.”

Alınan diğer kararlar:

Türkiye’de iletişim fakülteleri mezunlarının mesleki eğitimlerinin değerlendirilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla bir “İletişim Eğitimi ve Akreditasyon Kurulunun” (İLEDAK) kurulmasına; akreditasyon kurulu sürecinin oluşturulması ve yürütülmesi sorumluluğunun İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından üstlenilmesinin tavsiyesine;

İLEDAK Komisyon üyeleri:

• Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Başkan)
• Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi)
• Prof. Dr. Süleyman İrvan (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
• Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker (Işık Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Didem Sezen (İstanbul Üniversitesi)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili olarak,

a. Alan sınavı sorularının YÖK/ÖYP Komisyonu tarafından ÖYP puanı ile öğrenci kabul eden ilgili akademik birimlerden istenmesine
b. ÖYP kontenjanları ilan edilirken “yedek kontenjan” istenmesine
c. ÖYP Araştırma Görevlilerinin yurtdışı akademik seyahat bütçelerinin iyileştirilmesine İletişim Fakülteleri bünyesinde bulunan ve özel yetenek ile öğrenci seçimi uygun olan lisans programlarına öğrenci kabulü yönteminin ilgili Fakülte Akademik Kurulu tarafından belirlenmesinin YÖK’ün ilgili kurullarına önerilmesine;
Öğretmenlik formasyonu sahibi iletişim fakültesi mezunlarının ilköğretimde medya okuryazarlığı dersini zorunlu olarak okutabilmesi ve öğretmen-öğrenci başta olmak üzere onların çevreleriyle iletişim kurmak, halkla ilişkiler çalışması yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlamak, eğitim kurumunun tüm iletişim süreçlerine danışmanlık yapmak ve her türlü iletişim faaliyetini yönetmek üzere okullarda “kurumsal iletişim uzmanları”nın istihdam edilmesinin Milli Eğitim Bakanlığına önerilmesine;
24. İLDEK toplantısının 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılmasına;
İLDEK Yürütme Kurulunun üye sayısının 6’dan 7’e çıkarılmasına ve aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar verildi:

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi, Başkan)
Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi, Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma Karatepe (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Ümit İnatçı (Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC)

Yürütme Kurulu kendi aralarında yaptığı seçim sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk’ü bir kez daha İLDEK Başkanlığa seçti.
Kaynak: http://gunisigigazetesi.net/y-7876-b-ILDEK-TOPLANTISININ-ARDINDAN.html

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir